Từ khóa: kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết